pp

När du använder våra Tjänster ingår du i ett förbindande avtal och godkänner att följa våra Användarvillkor.

Våra Användarvillkor är i enlighet med GDPR lagen. Vänligen läs våra Användarvillkor noggrant då de kan komma att påverka dina juridiska rättigheter. Skriv gärna ut en kopia av Användarvillkoren för framtida användning.

Personuppgifter
För att du ska få tillgång till våra Tjänster exempelvis kunna annonsera på 4happypet eller komma i kontakt med andra annonsörer behöver vi samla in och behandla vissa personuppgifter om dig. Du kan läsa mer i vår Personuppgiftspolicy om den information vi samlar in, hur vi använder dina personuppgifter och vilka valmöjligheter och rättigheter du har.

Detta krävs för att du ska kunna använda våra tjänster
Du måste vara 18 år gammal eller (13 år och ha målsmans godkännande) för att kunna ingå avtal om våra tjänster. Vi förbehåller oss rätten att neka tillgång till våra tjänster för personer eller företag som tidigare har brutit mot våra användarvillkor eller lagar och regler. När du registrerar ett företag intygar du att har fullmakt att binda företaget till våra användarvillkor.

Annonsering på 4happypet
Du hittar regler för utformning och kategorisering av annonser nedan.
För att kunna annonsera ska du följa 4happypets regler för annonsering.

Om en användare missbrukar, manipulerar eller avbryter mot användarvillkoren samt reglerna för annonsering, förbehåller sig 4happypet rätten att blockera eller stänga av användaren.

Användargenererat innehåll

Användargenererat innehåll innefattar allt sådant innehåll som en användare av en Tjänst skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen som t.ex. bilder, filmer och annonstexter (“Användargenererat innehåll”).
I enlighet med användarvillkoren ska du kunna garantera att du innehar all nödvändig rättighet till det användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat det eller att alla medverkande har gett dig tillstånd att använda det Användargenererande innehållet. Vare sig det är exempelvis en bild, film, eller annonstext.
Detta betyder att du garanterar att Användargenererat innehåll inte är immaterialrättsligt skyddat material, exempelvis bild, musik, film, logotyp, eller annat material som du inte har rätt att använda
Det ligger i ditt ansvar att se till att de personer som kan identifieras i det Användargenererande innehållet är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet samt att 4happypet kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.
När du lägger upp Användargenererat innehåll på webbplatsen liksom genom att lägga in en annons hos 4happypet, ger du 4happypet fullständig och obegränsad rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet. Det kan innebära att 4happypet bearbetar, formatanpassar, lagrar, kopierar det Användargenererade innehållet och gör det tillgängligt för allmänhet samt vidare överlämnar dessa rättigheter till eventuella samarbetspartner. Du överlåter dessutom rättigheten till att 4happypet använder det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. 4happypets rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Härmed avsäger du rätten till krav på ersättning från 4happypet för 4happypets användning av det Användargenererade innehållet.

Immateriella rättigheter

4happypet, eller 4happypets licensgivare, innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt för dig genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material 4happypets exklusiva egendom.

Enskilda sidor från webbplatsen får skrivas ut men för att du i övrigt ska kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på webbplatsen ska du först ha fått skriftlig tillstånd från 4happypet.

Du ska också ha skriftligt tillstånd i förväg från 4happypet innan all användning av automatiserade tjänster förekommer, såsom robotar, spindlar, indexering och liknande samt andra metoder för systematisk användning av innehållet på webbplatsen.

Om det förekommer otillåten användning kommer det att medföra ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Marknadsföring

Enligt marknadsföringslagen (2008:486) ska all marknadsföring överensstämma med god marknadsföringssed. Om det i ett företag förekommer avvikelse från reglerna kan marknadsdomstolen förbjuda detta och i fall det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter)

Att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer som inte har godkänt det i förväg, är uttryckligen förbjudet. Att driva telefonförsäljning till personer som tydligt motsatt sig detta är också förbjudet.

Ansvar

Du ska känna till att 4happypet inte kan alltid garantera kontinuerlig tillgänglighet och säker användning av tjänsterna utan eventuella avbrott eller driftstörningar. Det kan förekomma faktorer, utanför 4happypets kontroll, som stör webbplatsens tillgänglighet eller funktion. 4happypet kan inte hållas ansvarig då det förekommer skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatsen och dess innehåll.
4happypet är framförallt en annonsplats och ett forum som låter brukare annonsera, sälja, köpa tjänster och har därmed ingen kontroll över och deltar inte i transaktioner mellan köpare och säljare. 4happypet ansvarar inte för utannonserade tjänster och du ska inte godta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av ett husdjur är giltig och laglig bara för att det förekommer på webbplatsen.

4happypet står inte för skada som beror på uteblivna eller försenade annonssvar eller på felaktig information i annonstexten.

Skadeersättning

Du som användare ansvarar för att hålla 4happypet utanför i det fall då någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du i övrigt har handlat i strid med dessa Användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Ångerrätt

När du köper tjänster via Internet har du enligt lag 14 dagars ångerrätt. Däremot får du avsäga dig denna ångerrätt när du annonserar på 4happypet eftersom du begär att tjänsten påbörjas omedelbart efter att du har lagt in en annons och betalat den. Det betyder att du godtar att ångerrätten upphör när tjänsten har fullgjorts. Så snart din annons har publicerats räknas tjänsten som fullgjord.

Överlåtelse

När du godkänner Användarvillkoren går du med på att avtalet som du har ingått med 4happypet, utan ditt samtycke, kan överlåtas till annat bolag i marknadsföringssyfte.

Förändringar i Tjänsterna

4happypet förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående information att avsluta tjänster eller ersätta tjänster med andra tjänster. Det kan resultera i att avsluta din tillgång till tjänsterna, först efter att du har blivit informerad om detta, till exempel genom meddelande till din registrerade e-post. I sådana fall kommer du att få tillbaka eventuell ersättning som betalats i förskott för tjänsterna.

Ändringar i Användarvillkoren

Det kan förekomma ändringar i användarvillkoren från tid till annan och vid omfattande ändringar kommer 4happypet att göra sitt bästa att få ditt samtycke innan ändringarna träder i kraft.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska appliceras på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

Kontaktuppgifter

info@4happypet.se

Regler för annonsering
Du som användare är själv ansvarig för din annons. Som användare ansvarar du själv för att den information som du lägger in i annonser inte strider mot gällande lagar och regler.

4happypets “Privatannonser” är till för att användas av privatpersoner som är behöriga att ingå avtal enligt vad som anges i dessa Användarvillkor.

4happypets “Företagsannonser” är till för företag. 4happypet reserverar sig rätten att bedöma när en annons är företagsliknande. Följande kategoriseras som företag:

Juridiska personer
Annonsör med varor som säljs med avdragbar moms

Företagsannonsörer åtar sig att följa konsumentskyddande lagar (bland annat konsumentköplagen, konsumenttjänstlagen och prisinformationslagen) och Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Publiceringstid: Så snart din annons har publicerats på 4happypet är den fullgjord. Det är dock du som användare som ansvarar för att plocka bort annonsen så snart den har fullbordad sitt syfte, exempelvis om du har sålt det du har annonserat. För att 4happypet ska minimera risken för inaktuella annonser på webbplatsen förbehåller sig 4happypet rätten att ta bort annonser efter egen bedömning.

Kontroll och granskning av användare och annonser: 4happypet reserverar sig rätten att kontrollera samtliga annonser och att neka eller ta bort en annons om den bryter mot Användarvillkoren, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot 4happypets principer. 4happypet reserverar sig också rätten att ta bort eller ändra i annonstext om det i texten förekommer brott mot annonseringsregler. Först därefter kan annonsen publiceras.

4happypet genomför fortlöpande slumpmässiga eller anmälningsinitierade kontroller, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte samverka i en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av 4happypet.

Meddelandetjänst: 4happypet ger dig möjlighet att skicka och ta emot meddelande genom vår meddelandetjänst så att du kan ha dina meddelanden skickade till och mottagna från andra 4happypet- användare, samlade i ditt användarkonto. Det kommer att också skickas notifikationer till den angivna e-postadressen.

Förutsättningen för en bra och lyckad affärsmiljö är att användare sinsemellan har en god ton och trevligt uppförande. Det är därför strikt förbjudet att
Hota, trakassera, kränka eller på något sätt uppträda anstötligt mot någon i meddelandetjänsten.
Bruka 4happypets meddelandetjänst för att vilseleda, utföra olaglig eller skadlig handling mot andra användare.
På något sätt missbruka meddelandetjänsten genom att till exempel skicka skräppost eller annat oönskat post.

4happypet reserverar sig rätten att filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med oanständigt eller otillåtet innehåll eller innehåll som strider mot våra användarvillkor. 4happypet reserverar sig också rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Språk: det är bara tillåtet med annonser på svenska, norska, danska, engelska. Däremot ska all företagsannonsering ske på svenska.

Beskrivning: i annonsrubriken måste djuret eller tjänsten beskrivas kortfattat utan onödiga tecken. I rubriken får länkningar eller företagsnamn inte förekomma. I annonstexten ska djuret eller tjänsten beskrivas tydligt och det får inte förekomma direkta länkningar till andra sidor. Det ska inte heller läggas upp kopierade annonstexter då dessa kan vara upphovsrättsskyddade eller skyddade av andra lagar, och tillhör 4happypets egendom såsom det redogörs för ovan. Det får inte förekomma vilseledande sökord som gör att andra användare får felaktiga annonsträffar.

E-post: det är obligatoriskt att ha en epost-adress för att kunna lägga ut en annons

Dubbletter otillåtna: det är förbjudet att lägga in annonser om samma tjänst mer än en gång samtidigt. Om du önskar lägga in en annons som gäller samma tjänst eller djur ska du första radera den gamla annonsen.

Ändringar av annons eller tjänst i annons: vid ändring i annons är det förbjudet att byta ut eller lägga till tjänsten som annonsen redan avser.

Felaktiga eller orealistiska erbjudanden: Det är förbjudet att annonsera om orealistiska eller felaktiga erbjudanden. 4happypet reserverar sig rätten att stoppa publicering eller ta bort annonser som enligt 4happypets bedömning är felaktiga eller orealistiska.

Tjänster: tjänster som är annonserade måste följa föreskrifter och lagar som gäller inom djurskyddslagen. Den som annonserar en tjänst ska ansvara för att intyga att dessa föreskrifter och lagar följes. 4happypet ansvarar inte för felaktig information som läggs ut i annonsen men kan uppmana till att den ansvarige ställs inför svar.

Olagligt marknadssättande/annonsering: annonsering av zoologiska djur och/eller rovdjur kan kräva intyg. Du som annonsör har ansvar att kontrollera gällande lagar och regler. Du kan läsa mer hos Jordbruksverket.
Det är viktigt att känna till att all olaglig marknadssättning och annonsering kan medföra böter eller fängelse.

Regler och villkor för annonsering av djur: dessa regler har tagits fram i enlighet med Djurskyddslagen. Det är viktigt att man noggrant tänkt igenom ansvaret som tillkommer med att vara djurägare. För att stoppa oansvarsfullt djurägande är det förbjudet att lägga upp annonser för att skänka bort djur på 4happypet

Tjänster

Djurpassning (tillfälligt såväl som långvarigt)
Djurpassning (inomhus såväl som utomhus)
Djurpassning utförs av både privata personer och/eller företag

Tredjepartsinformation: när en annons läggs upp kan 4happypet visa tilläggsinformation i samband med annonsen. Den informationen visas automatiskt och är baserad på information som annonsören/användare lägger in. Tilläggsinformation hämtas från externa system som tillhandahålls av en tredje part. 4happypet kan därför inte ansvara för att eventuella felaktigheter kan förekomma. Annonsören har ansvaret att kontrollera att uppgifterna är felfria. 4happypet tar gärna emot information om eventuella felaktigheter.

Länkar och hänvisningar för företag: för att kunna lägga upp länkar i en annons ska annonsören ha enskild butik. Länkarna ska vara relevanta för tjänsten som erbjuds i annonsen. Samma regler som för övrigt gäller för annonsen gäller även för länkarna. Det är alltså annonsören som ansvarar för innehållet på webbsidan som länkarna hänvisar till. Det är otillåtet att länken refererar till en annan annons eller till information som är lösenordsskyddad eller dold bakom andra medlemskap.

Bilder och filmer: det är viktigt att bild(er) eller film(er) som läggs i en annons är relevanta för tjänsten som annonsen avser. Det är förbjudet att använda grafiska effekter eller ramar kring bild(er) som får annonsen att synas mer än andra annonser i listvyn och det får inte heller förekomma övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra tillägg som kan tolkas som allmän företagsmarknadsföring.
Annonser av privata personer får endast innehålla faktiska bild(er) av varan/djuret som ska säljas, så att köparen får en verklig uppfattning av varans/djurets tillstånd. I annonsen får det inte förekomma bild(er) hämtade från kataloger eller bilder tagna av en annan liknande vara/djur, eller sådant som kan vilseleda köparen.

Bilder och annat innehåll i annonser, liksom beskrivet ovan i Användargenererat innehåll, blir till 4happypets överlåtande och 4happypet får rätt att fritt förfoga över.

Logotyper: Det är inte tillåtet att använda annans logotyp i en annons (oavsett om logotypen är del av en bild eller film) utöver sådan logotyp som finns på den vara som annonseras. Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag för annonserna i kategorierna för Tjänster, eller om det är själva företaget du säljer.